Kretsmeklinger foregår på et lokalt nivå, og det er en kretsmekler som styrer disse forhandlingene. Dette er en statlig oppnevnt person som har ansvaret for å håndtere arbeidstvister i en del av landet.

Kretsmeklinger er viktige for å rydde opp i tvister i arbeidslivet. Ordningen gjør at det som oppstår på lokalt plan, også blir håndtert på dette nivået.

Viktig for samarbeidet

Kretsmeklinger er viktig for samarbeidet i norsk arbeidsliv. På det lokale planet er det kretsmekleren som representerer staten når det oppstår tvister. Trepartssamarbeidet er avhengig av at staten er med på å finne løsninger når det oppstår uenighet. Dette er en av bærebjelkene i den modellen som man benytter i norsk arbeidsliv. Kretsmeklinger bidrar til at mange tvister får en god løsning.

Underlagt riksmeklingsmannen

Ordningen med kretsmeklere er underlagt riksmeklingsmannen. Det er dette embetet som gir videre instrukser til kretsmeklerne. Disse ordningene har lange tradisjoner, og er etablerte deler av det norske trepartssamarbeidet. Kretsmeklerne spiller en viktig rolle for å få til et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet lokalt. På mange måter tilsvarer deres rolle den riksmeklingsmannen har på det nasjonale nivået. Kretsmeklerne blir oppnevnt av Kongen i statsråd.

Syv kretsmeklere

Norge har i dag syv forskjellige kretsmeklere. Disse hører til i forskjellige områder i landet. Østlandet er det landsdelen som har flest kretsmeklere. Denne delen av Norge har tre forskjellige kretsmeklere som har ansvaret for å mekle i lokale arbeidstvister. De andre kretsmeklerne finner man i Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet og på Sørlandet. I disse landsdelene er det altså en kretsmekler som håndterer alle tvister. Østlandet har flere fordi det er en større del av befolkningen som bor i dette området. Dette fører til større arbeidsmengde for kretsmeklerne i området.

Stor innflytelse

Som statens representant i lokale arbeidstvister har kretsmeklerne stor innflytelse. Vedkommende er en avgjørende part i forhandlinger, og kommer med gode råd. Målet er hele tiden å komme med solide forslag som har potensiale til å få gehør av de to partene. Dette er en utfordrende jobb som gir personen stor innflytelse i saker i det lokale arbeidslivet. Det gjør også at vedkommende har et stort ansvar for å gjøre ting riktig. Derfor er det høye krav til kvalifikasjoner for de som blir kretsmeklere.

Reguleres av loven

Kretsmeklerne sin virksomhet er tydelig definert og regulert i norsk lov. Det er Arbeidstvistloven fra 2012 som fastsetter kretsmeklernes rolle. Dette gir embetet den sterke legitimiteten som det er avhengig av i møte med arbeidsgivere og arbeidstakere. Loven setter strenge krav til hvordan kretsmeklinger skal foregå. På samme måte som riksmeklingsmannen er en kretsmekler avhengig av legitimitet og tillit fra partene. Heldigvis har den tydelige strukturen skapt resultater som har bidratt til høy tillit mellom partene i arbeidslivet.

Kretsmeklinger er forhandlinger i lokale arbeidstvister som ledes av kretsmekleren. Det finnes syv kretsmeklere som er lokalisert i forskjellige deler av landet. Disse er underlagt riksmeklingsmannen, og regulert av norsk lov. Kretsmekleren er statens lokale representant med ansvar for å følge opp trepartssamarbeidet i arbeidslivet når tvister oppstår.