Mellomoppgjør kjennetegnes av at det ikke forhandles om alle punktene i en tariffavtale. Det eneste som diskuteres er eventuell økning av lønn.

Denne typen lønnsoppgjør blir vanligvis gjennomført i oddetallsår. Dette er blitt en etablert praksis i Norge.

Lange tradisjoner

Helt siden 1970-tallet har det vært vanlig å fremforhandle mellomoppgjør i oddetallsårene. Ordningen har over tid stått sterkt, og vist seg å ha god tilslutning fra partene i arbeidslivet. Derfor har man fortsatt med å gjøre det på samme måte over tid.

Kun lønnsøkning

Et mellomoppgjør kjennetegnes at man kun forhandler om økning i lønnen til arbeidstakerne. Et slikt oppgjør er nye forhandlinger rundt en tariffavtale som gjelder over et bestemt antall år. Dette skiller slike oppgjør fra hovedoppgjør. Der er det nemlig mulig å forhandle om alle aspekter ved tariffavtalen. Mellomoppgjør er med andre ord et begrenset oppgjør som ikke tar høyde for alle de problemstillingene som blir diskutert ved et hovedoppgjør.

Mekling

Arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene har forskjellige interesser, og kommer ikke alltid til enighet innen fristen for forhandlingene. I slike tilfeller så går oppgjøret til mekling. Da involveres riksmeklingsmannen i prosessen. Prosessen føres bak lukkede dører for å få mest mulig ro rundt forhandlingene. Dette gjør det enklere å komme frem til gode løsninger for begge parter. Riksmeklingsmannen presenterer konstruktive forslag til løsning som tar høyde for begge parter sine interesser og ønsker. Det er bare representanter fra dette embetet som informerer om situasjonen underveis. Resultatet er anten at man kommer til en enighet eller at det ender med en arbeidskonflikt.

Nye forhandlinger

Riksmeklingsmannen kan kalle inn til nye forhandlinger om vedkommende mener det er behov for mer dialog. Dette kan være nødvendig for å komme frem til gode løsninger som kan spare arbeidslivet for unødvendige konflikter. Riksmeklingsmannen vurderer dette på et nøytralt grunnlag, og innkaller til forhandlinger etter behov.

Streik ved mellomoppgjør

Når man ikke kommer frem til en løsning så kan det ende med streik. Lønn er viktig for både arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Siden dette er det eneste temaet i et mellomoppgjør så er det kanskje ikke så rart at man ikke alltid blir enige. Streik er et hardt virkemiddel som får store konsekvenser for virksomheten. Derfor er det naturlig at arbeidstakerne benytter seg av dette kampmiddelet når de ønsker høyere lønn. Det vil da bli et spørsmål om hvor langt begge parter er villige til å gå for å skape et bedre kompromiss. Noen ganger tar det lang tid, mens andre streiker blir avblåst etter kort tid. Den generelle prisutviklingen, og lønnsutviklingen ellers i samfunnet kan ha stor betydning for hvor hardt partene står på egne krav.

Mellomoppgjør foregår som regel i oddetallsår. I disse oppgjørene forhandles det kun om lønnsøkning. Derfor er de ikke like omfattende som hovedoppgjørene der alle deler av tariffavtalen kan bli diskutert. Mellomoppgjør kan likevel ende i konflikt, og streik. Det er imidlertid gode tradisjoner for samarbeid mellom partene, og man kommer ofte frem til løsninger som er akseptable for begge parter.